รหัสชั้นปี จำนวนคน
49 1802
50 1535
51 1541
52 2477
53 3011
54 3664
55 4020
56 3925
57 4317
58 2492
59 2713
รหัสคณะ-ชื่้อคณะ จำนวนคน
6-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12504
7-คณะวิทยาการจัดการ 6869
8-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2791
5-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2215
4-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1983
2-คณะครุศาสตร์ 1836
3-คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1691
9-คณะพยาบาลศาสตร์ 1472
1-กองพัฒนานักศึกษา 135
10-กยศ./กรอ. 1

สรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

จำนวนนักศึกษาที่มีการบันทึกกิจกรรมในฐานข้อมูลจริง (ตามขั้นปี)

รหัสชั้นปี* จำนวนนักศึกษา
ที่ทำกิจกรรม (คน)
 
33 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 25 - 2 23 23
43 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 25 - 3 22 22
49 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
9 กิจกรรมเลือก56 40 - 2 38 38
50 2 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 50 - 5 45 22.5
51 37 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 814 - 140 674 18.216
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 925 - 142 783 21.162
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 925 - 198 727 19.649
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 925 - 148 777 21
5 กิจกรรมชมรม 111 - 12 99 2.676
52 1555 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 34210 - 36839 -2629 -1.691
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 38875 - 49902 -11027 -7.091
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 38875 - 35455 3420 2.199
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 38875 - 37811 1064 0.684
5 กิจกรรมชมรม 4665 - 4559 106 0.068
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 36 -36 -0.023
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 31100 - 4 31096 19.997
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 62200 - 23 62177 39.985
9 กิจกรรมเลือก56 62200 - 16 62184 39.99
53 2111 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 46442 - 57401 -10959 -5.191
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 52775 - 57113 -4338 -2.055
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 52775 - 43281 9494 4.497
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 52775 - 46831 5944 2.816
5 กิจกรรมชมรม 6333 - 5708 625 0.296
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 45 -45 -0.021
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 42220 - 76 42144 19.964
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 84440 - 230 84210 39.891
9 กิจกรรมเลือก56 84440 - 23 84417 39.989
10 กยศ./กรอ. 0 - 54 -54 -0.026
54 2557 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 56254 - 59622 -3368 -1.317
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 63925 - 68022 -4097 -1.602
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 63925 - 50175 13750 5.377
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 63925 - 60540 3385 1.324
5 กิจกรรมชมรม 7671 - 7065 606 0.237
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 21 -21 -0.008
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 51140 - 106 51034 19.959
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 102280 - 147 102133 39.943
9 กิจกรรมเลือก56 102280 - 129 102151 39.95
10 กยศ./กรอ. 0 - 702 -702 -0.275
55 2957 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 65054 - 68162 -3108 -1.051
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 73925 - 83325 -9400 -3.179
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 73925 - 61194 12731 4.305
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 73925 - 72456 1469 0.497
5 กิจกรรมชมรม 8871 - 10741 -1870 -0.632
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 59140 - 67 59073 19.977
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 118280 - 137 118143 39.954
9 กิจกรรมเลือก56 118280 - 252 118028 39.915
10 กยศ./กรอ. 0 - 9982 -9982 -3.376
56 2611 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 57442 - 2474 54968 21.052
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 65275 - 73101 -7826 -2.997
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 65275 - 2219 63056 24.15
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 65275 - 33495 31780 12.172
5 กิจกรรมชมรม 7833 - 253 7580 2.903
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 52220 - 48651 3569 1.367
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 104440 - 16337 88103 33.743
9 กิจกรรมเลือก56 104440 - 67513 36927 14.143
10 กยศ./กรอ. 0 - 21346 -21346 -8.175
57 2819 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 62018 - 3283 58735 20.835
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 70475 - 59665 10810 3.835
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 70475 - 681 69794 24.758
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 70475 - 36279 34196 12.131
5 กิจกรรมชมรม 8457 - 157 8300 2.944
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 56380 - 41450 14930 5.296
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 112760 - 28328 84432 29.951
9 กิจกรรมเลือก56 112760 - 42935 69825 24.769
10 กยศ./กรอ. 0 - 31355 -31355 -11.123
58 2222 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 48884 - 338 48546 21.848
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 55550 - 60201 -4651 -2.093
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 55550 - 269 55281 24.879
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 55550 - 24607 30943 13.926
5 กิจกรรมชมรม 6666 - 55 6611 2.975
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 44440 - 42790 1650 0.743
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 88880 - 14053 74827 33.676
9 กิจกรรมเลือก56 88880 - 26164 62716 28.225
10 กยศ./กรอ. 0 - 29420 -29420 -13.24
59 2319 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 51018 - 1078 49940 21.535
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 57975 - 49026 8949 3.859
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 57975 - 58 57917 24.975
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 57975 - 17944 40031 17.262
5 กิจกรรมชมรม 6957 - 11 6946 2.995
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 46380 - 35599 10781 4.649
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 92760 - 11292 81468 35.131
9 กิจกรรมเลือก56 92760 - 12042 80718 34.807
10 กยศ./กรอ. 0 - 15848 -15848 -6.834
63 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 20 - 3 17 17
64 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
10 กยศ./กรอ. 0 - 36 -36 -36
74 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
10 กยศ./กรอ. 0 - 36 -36 -36
81 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 25 - 3 22 22
* ตามประกาศ มรภ.พบ. เริ่มให้มีการบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั่งแต่ นศ. รหัส 52 เป็นต้นไป
** จำนวนเครดิตกิจกรรมที่จะต้องจัดให้ทำ
Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118