รหัสชั้นปี จำนวนคน
49 1802
50 1535
51 1541
52 2477
53 3011
54 3664
55 4020
56 3925
57 4317
58 2492
59 2713
รหัสคณะ-ชื่้อคณะ จำนวนคน
6-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12504
7-คณะวิทยาการจัดการ 6869
8-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2791
5-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2215
4-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1983
2-คณะครุศาสตร์ 1836
3-คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1691
9-คณะพยาบาลศาสตร์ 1472
1-กองพัฒนานักศึกษา 135
10-กยศ./กรอ. 1

สรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

จำนวนนักศึกษาที่มีการบันทึกกิจกรรมในฐานข้อมูลจริง (ตามขั้นปี)

รหัสชั้นปี* จำนวนนักศึกษา
ที่ทำกิจกรรม (คน)
 
17 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 25 - 8 17 17
33 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 25 - 2 23 23
43 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 25 - 3 22 22
49 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
9 กิจกรรมเลือก56 40 - 2 38 38
50 2 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 50 - 5 45 22.5
51 38 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 836 - 140 696 18.316
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 950 - 150 800 21.053
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 950 - 198 752 19.789
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 950 - 148 802 21.105
5 กิจกรรมชมรม 114 - 12 102 2.684
52 1555 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 34210 - 36861 -2651 -1.705
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 38875 - 49945 -11070 -7.119
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 38875 - 35469 3406 2.19
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 38875 - 37857 1018 0.655
5 กิจกรรมชมรม 4665 - 4562 103 0.066
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 36 -36 -0.023
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 31100 - 4 31096 19.997
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 62200 - 23 62177 39.985
9 กิจกรรมเลือก56 62200 - 16 62184 39.99
53 2111 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 46442 - 57403 -10961 -5.192
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 52775 - 57116 -4341 -2.056
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 52775 - 43285 9490 4.495
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 52775 - 46860 5915 2.802
5 กิจกรรมชมรม 6333 - 5708 625 0.296
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 45 -45 -0.021
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 42220 - 76 42144 19.964
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 84440 - 230 84210 39.891
9 กิจกรรมเลือก56 84440 - 23 84417 39.989
10 กยศ./กรอ. 0 - 54 -54 -0.026
54 2558 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 56276 - 59625 -3349 -1.309
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 63950 - 68038 -4088 -1.598
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 63950 - 50178 13772 5.384
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 63950 - 60617 3333 1.303
5 กิจกรรมชมรม 7674 - 7065 609 0.238
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 21 -21 -0.008
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 51160 - 106 51054 19.959
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 102320 - 147 102173 39.943
9 กิจกรรมเลือก56 102320 - 143 102177 39.944
10 กยศ./กรอ. 0 - 699 -699 -0.273
55 2957 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 65054 - 68185 -3131 -1.059
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 73925 - 83341 -9416 -3.184
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 73925 - 61220 12705 4.297
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 73925 - 72500 1425 0.482
5 กิจกรรมชมรม 8871 - 10741 -1870 -0.632
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 59140 - 67 59073 19.977
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 118280 - 137 118143 39.954
9 กิจกรรมเลือก56 118280 - 270 118010 39.909
10 กยศ./กรอ. 0 - 9982 -9982 -3.376
56 2612 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 57464 - 2477 54987 21.052
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 65300 - 73260 -7960 -3.047
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 65300 - 2228 63072 24.147
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 65300 - 33550 31750 12.155
5 กิจกรรมชมรม 7836 - 258 7578 2.901
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 52240 - 48797 3443 1.318
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 104480 - 16343 88137 33.743
9 กิจกรรมเลือก56 104480 - 67827 36653 14.033
10 กยศ./กรอ. 0 - 21466 -21466 -8.218
57 2819 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 62018 - 3283 58735 20.835
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 70475 - 59836 10639 3.774
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 70475 - 681 69794 24.758
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 70475 - 36351 34124 12.105
5 กิจกรรมชมรม 8457 - 157 8300 2.944
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 56380 - 41421 14959 5.306
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 112760 - 28331 84429 29.95
9 กิจกรรมเลือก56 112760 - 43119 69641 24.704
10 กยศ./กรอ. 0 - 32522 -32522 -11.537
58 2222 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 48884 - 338 48546 21.848
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 55550 - 60317 -4767 -2.145
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 55550 - 269 55281 24.879
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 55550 - 24772 30778 13.851
5 กิจกรรมชมรม 6666 - 55 6611 2.975
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 44440 - 42843 1597 0.719
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 88880 - 14051 74829 33.676
9 กิจกรรมเลือก56 88880 - 26453 62427 28.095
10 กยศ./กรอ. 0 - 30499 -30499 -13.726
59 2320 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 51040 - 1078 49962 21.535
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 58000 - 49893 8107 3.494
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 58000 - 58 57942 24.975
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 58000 - 18148 39852 17.178
5 กิจกรรมชมรม 6960 - 11 6949 2.995
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 46400 - 35898 10502 4.527
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 92800 - 11292 81508 35.133
9 กิจกรรมเลือก56 92800 - 12813 79987 34.477
10 กยศ./กรอ. 0 - 15890 -15890 -6.849
63 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 20 - 3 17 17
64 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
10 กยศ./กรอ. 0 - 36 -36 -36
74 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
10 กยศ./กรอ. 0 - 36 -36 -36
81 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 25 - 3 22 22
* ตามประกาศ มรภ.พบ. เริ่มให้มีการบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั่งแต่ นศ. รหัส 52 เป็นต้นไป
** จำนวนเครดิตกิจกรรมที่จะต้องจัดให้ทำ
Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118