รหัสชั้นปี จำนวนคน
49 1802
50 1535
51 1541
52 2477
53 3011
54 3664
55 4020
56 3925
57 4317
58 2492
59 2714
รหัสคณะ-ชื่้อคณะ จำนวนคน
6-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12506
7-คณะวิทยาการจัดการ 6867
8-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2791
5-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2215
4-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1983
2-คณะครุศาสตร์ 1835
3-คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1691
9-คณะพยาบาลศาสตร์ 1473
1-กองพัฒนานักศึกษา 136
10-กยศ./กรอ. 1

สรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

จำนวนนักศึกษาที่มีการบันทึกกิจกรรมในฐานข้อมูลจริง (ตามขั้นปี)

รหัสชั้นปี* จำนวนนักศึกษา
ที่ทำกิจกรรม (คน)
 
33 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 25 - 2 23 23
43 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 25 - 3 22 22
49 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
9 กิจกรรมเลือก56 40 - 2 38 38
50 2 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 50 - 5 45 22.5
51 37 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 814 - 140 674 18.216
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 925 - 142 783 21.162
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 925 - 198 727 19.649
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 925 - 148 777 21
5 กิจกรรมชมรม 111 - 12 99 2.676
52 1555 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 34210 - 36839 -2629 -1.691
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 38875 - 49902 -11027 -7.091
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 38875 - 35455 3420 2.199
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 38875 - 37811 1064 0.684
5 กิจกรรมชมรม 4665 - 4556 109 0.07
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 36 -36 -0.023
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 31100 - 4 31096 19.997
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 62200 - 23 62177 39.985
9 กิจกรรมเลือก56 62200 - 16 62184 39.99
53 2111 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 46442 - 57401 -10959 -5.191
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 52775 - 57110 -4335 -2.054
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 52775 - 43263 9512 4.506
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 52775 - 46822 5953 2.82
5 กิจกรรมชมรม 6333 - 5708 625 0.296
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 45 -45 -0.021
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 42220 - 76 42144 19.964
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 84440 - 230 84210 39.891
9 กิจกรรมเลือก56 84440 - 23 84417 39.989
10 กยศ./กรอ. 0 - 54 -54 -0.026
54 2557 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 56254 - 59612 -3358 -1.313
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 63925 - 68005 -4080 -1.596
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 63925 - 50151 13774 5.387
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 63925 - 60524 3401 1.33
5 กิจกรรมชมรม 7671 - 7062 609 0.238
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 21 -21 -0.008
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 51140 - 106 51034 19.959
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 102280 - 147 102133 39.943
9 กิจกรรมเลือก56 102280 - 129 102151 39.95
10 กยศ./กรอ. 0 - 666 -666 -0.26
55 2956 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 65032 - 68135 -3103 -1.05
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 73900 - 83221 -9321 -3.153
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 73900 - 61098 12802 4.331
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 73900 - 72410 1490 0.504
5 กิจกรรมชมรม 8868 - 10717 -1849 -0.626
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 59120 - 68 59052 19.977
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 118240 - 137 118103 39.954
9 กิจกรรมเลือก56 118240 - 255 117985 39.914
10 กยศ./กรอ. 0 - 9846 -9846 -3.331
56 2609 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 57398 - 2474 54924 21.052
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 65225 - 71679 -6454 -2.474
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 65225 - 2213 63012 24.152
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 65225 - 33209 32016 12.271
5 กิจกรรมชมรม 7827 - 253 7574 2.903
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 52180 - 48567 3613 1.385
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 104360 - 16084 88276 33.835
9 กิจกรรมเลือก56 104360 - 67295 37065 14.207
10 กยศ./กรอ. 0 - 17813 -17813 -6.828
57 2819 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 62018 - 3283 58735 20.835
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 70475 - 59306 11169 3.962
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 70475 - 681 69794 24.758
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 70475 - 35557 34918 12.387
5 กิจกรรมชมรม 8457 - 157 8300 2.944
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 56380 - 41365 15015 5.326
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 112760 - 28312 84448 29.957
9 กิจกรรมเลือก56 112760 - 42670 70090 24.863
10 กยศ./กรอ. 0 - 26962 -26962 -9.564
58 2222 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 48884 - 338 48546 21.848
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 55550 - 60160 -4610 -2.075
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 55550 - 289 55261 24.87
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 55550 - 23689 31861 14.339
5 กิจกรรมชมรม 6666 - 55 6611 2.975
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 44440 - 41732 2708 1.219
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 88880 - 14045 74835 33.679
9 กิจกรรมเลือก56 88880 - 26026 62854 28.287
10 กยศ./กรอ. 0 - 25901 -25901 -11.657
59 2317 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 50974 - 1078 49896 21.535
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 57925 - 47327 10598 4.574
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 57925 - 197 57728 24.915
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 57925 - 16590 41335 17.84
5 กิจกรรมชมรม 6951 - 11 6940 2.995
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 46340 - 32945 13395 5.781
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 92680 - 11139 81541 35.192
9 กิจกรรมเลือก56 92680 - 11340 81340 35.106
10 กยศ./กรอ. 0 - 10927 -10927 -4.716
64 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
10 กยศ./กรอ. 0 - 15 -15 -15
81 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 25 - 3 22 22
* ตามประกาศ มรภ.พบ. เริ่มให้มีการบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั่งแต่ นศ. รหัส 52 เป็นต้นไป
** จำนวนเครดิตกิจกรรมที่จะต้องจัดให้ทำ
Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118