รหัสชั้นปี จำนวนคน
49 1802
50 1535
51 1541
52 2476
53 3011
54 3664
55 4021
56 3925
57 4317
58 2490
59 2712
60 3
รหัสคณะ-ชื่้อคณะ จำนวนคน
6-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12504
7-คณะวิทยาการจัดการ 6869
8-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2791
5-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2215
4-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1983
2-คณะครุศาสตร์ 1836
3-คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1691
9-คณะพยาบาลศาสตร์ 1472
1-กองพัฒนานักศึกษา 135
10-กยศ./กรอ. 1

สรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

จำนวนนักศึกษาที่มีการบันทึกกิจกรรมในฐานข้อมูลจริง (ตามขั้นปี)

รหัสชั้นปี* จำนวนนักศึกษา
ที่ทำกิจกรรม (คน)
 
17 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 25 - 8 17 17
33 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 25 - 2 23 23
43 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 25 - 3 22 22
49 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
9 กิจกรรมเลือก56 40 - 2 38 38
50 2 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 50 - 5 45 22.5
51 38 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 836 - 140 696 18.316
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 950 - 150 800 21.053
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 950 - 198 752 19.789
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 950 - 148 802 21.105
5 กิจกรรมชมรม 114 - 12 102 2.684
52 1554 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 34188 - 36861 -2673 -1.72
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 38850 - 49945 -11095 -7.14
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 38850 - 35460 3390 2.181
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 38850 - 37867 983 0.633
5 กิจกรรมชมรม 4662 - 4562 100 0.064
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 36 -36 -0.023
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 31080 - 4 31076 19.997
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 62160 - 23 62137 39.985
9 กิจกรรมเลือก56 62160 - 16 62144 39.99
53 2111 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 46442 - 57403 -10961 -5.192
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 52775 - 57125 -4350 -2.061
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 52775 - 43288 9487 4.494
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 52775 - 46860 5915 2.802
5 กิจกรรมชมรม 6333 - 5711 622 0.295
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 45 -45 -0.021
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 42220 - 76 42144 19.964
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 84440 - 230 84210 39.891
9 กิจกรรมเลือก56 84440 - 23 84417 39.989
10 กยศ./กรอ. 0 - 54 -54 -0.026
54 2559 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 56298 - 59629 -3331 -1.302
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 63975 - 68084 -4109 -1.606
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 63975 - 50196 13779 5.385
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 63975 - 60625 3350 1.309
5 กิจกรรมชมรม 7677 - 7065 612 0.239
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 21 -21 -0.008
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 51180 - 112 51068 19.956
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 102360 - 147 102213 39.943
9 กิจกรรมเลือก56 102360 - 159 102201 39.938
10 กยศ./กรอ. 0 - 699 -699 -0.273
55 2958 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 65076 - 68244 -3168 -1.071
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 73950 - 83433 -9483 -3.206
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 73950 - 61350 12600 4.26
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 73950 - 72586 1364 0.461
5 กิจกรรมชมรม 8874 - 10749 -1875 -0.634
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 59160 - 79 59081 19.973
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 118320 - 137 118183 39.954
9 กิจกรรมเลือก56 118320 - 330 117990 39.888
10 กยศ./กรอ. 0 - 9982 -9982 -3.375
56 2614 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 57508 - 2477 55031 21.052
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 65350 - 73530 -8180 -3.129
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 65350 - 2228 63122 24.148
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 65350 - 33584 31766 12.152
5 กิจกรรมชมรม 7842 - 258 7584 2.901
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 52280 - 48847 3433 1.313
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 104560 - 16335 88225 33.751
9 กิจกรรมเลือก56 104560 - 68285 36275 13.877
10 กยศ./กรอ. 0 - 21430 -21430 -8.198
57 2820 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 62040 - 3283 58757 20.836
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 70500 - 60357 10143 3.597
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 70500 - 688 69812 24.756
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 70500 - 36473 34027 12.066
5 กิจกรรมชมรม 8460 - 157 8303 2.944
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 56400 - 41459 14941 5.298
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 112800 - 28339 84461 29.951
9 กิจกรรมเลือก56 112800 - 44484 68316 24.226
10 กยศ./กรอ. 0 - 33622 -33622 -11.923
58 2220 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 48840 - 338 48502 21.848
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 55500 - 60511 -5011 -2.257
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 55500 - 269 55231 24.879
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 55500 - 24835 30665 13.813
5 กิจกรรมชมรม 6660 - 55 6605 2.975
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 44400 - 42929 1471 0.663
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 88800 - 14051 74749 33.671
9 กิจกรรมเลือก56 88800 - 27767 61033 27.492
10 กยศ./กรอ. 0 - 31587 -31587 -14.228
59 2320 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 51040 - 1079 49961 21.535
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 58000 - 50034 7966 3.434
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 58000 - 65 57935 24.972
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 58000 - 18394 39606 17.072
5 กิจกรรมชมรม 6960 - 11 6949 2.995
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 46400 - 36018 10382 4.475
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 92800 - 11429 81371 35.074
9 กิจกรรมเลือก56 92800 - 16440 76360 32.914
10 กยศ./กรอ. 0 - 15950 -15950 -6.875
60 3 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 66 - 2 64 21.333
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 75 - 80 -5 -1.667
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 75 - 21 54 18
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 60 - 44 16 5.333
9 กิจกรรมเลือก56 120 - 34 86 28.667
63 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 20 - 3 17 17
64 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
10 กยศ./กรอ. 0 - 36 -36 -36
74 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
10 กยศ./กรอ. 0 - 36 -36 -36
81 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 25 - 3 22 22
* ตามประกาศ มรภ.พบ. เริ่มให้มีการบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั่งแต่ นศ. รหัส 52 เป็นต้นไป
** จำนวนเครดิตกิจกรรมที่จะต้องจัดให้ทำ
Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118