รหัสชั้นปี จำนวนคน
49 1802
50 1535
51 1541
52 2477
53 3011
54 3664
55 4020
56 3925
57 4317
58 2492
59 2706
รหัสคณะ-ชื่้อคณะ จำนวนคน
6-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12505
7-คณะวิทยาการจัดการ 6864
8-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2790
5-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2215
4-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1983
2-คณะครุศาสตร์ 1830
3-คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1691
9-คณะพยาบาลศาสตร์ 1473
1-กองพัฒนานักศึกษา 139

สรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

จำนวนนักศึกษาที่มีการบันทึกกิจกรรมในฐานข้อมูลจริง (ตามขั้นปี)

รหัสชั้นปี* จำนวนนักศึกษา
ที่ทำกิจกรรม (คน)
 
01 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 25 - 3 22 22
10 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 22 - 2 20 20
21 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 25 - 3 22 22
23 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 25 - 10 15 15
31 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 25 - 2 23 23
32 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 25 - 5 20 20
44 2 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 50 - 5 45 22.5
50 2 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 50 - 5 45 22.5
51 37 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 814 - 140 674 18.216
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 925 - 142 783 21.162
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 925 - 198 727 19.649
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 925 - 148 777 21
5 กิจกรรมชมรม 111 - 12 99 2.676
52 1554 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 34188 - 36811 -2623 -1.688
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 38850 - 49902 -11052 -7.112
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 38850 - 35418 3432 2.208
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 38850 - 37806 1044 0.672
5 กิจกรรมชมรม 4662 - 4553 109 0.07
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 36 -36 -0.023
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 31080 - 4 31076 19.997
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 62160 - 23 62137 39.985
9 กิจกรรมเลือก56 62160 - 16 62144 39.99
53 2111 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 46442 - 57372 -10930 -5.178
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 52775 - 57081 -4306 -2.04
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 52775 - 43151 9624 4.559
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 52775 - 46765 6010 2.847
5 กิจกรรมชมรม 6333 - 5705 628 0.297
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 45 -45 -0.021
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 42220 - 71 42149 19.966
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 84440 - 227 84213 39.892
9 กิจกรรมเลือก56 84440 - 23 84417 39.989
10 กยศ./กรอ. 0 - 54 -54 -0.026
54 2552 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 56144 - 59561 -3417 -1.339
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 63800 - 67951 -4151 -1.627
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 63800 - 49926 13874 5.437
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 63800 - 60381 3419 1.34
5 กิจกรรมชมรม 7656 - 7029 627 0.246
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 21 -21 -0.008
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 51040 - 104 50936 19.959
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 102080 - 145 101935 39.943
9 กิจกรรมเลือก56 102080 - 119 101961 39.953
10 กยศ./กรอ. 0 - 632 -632 -0.248
55 2954 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 64988 - 68005 -3017 -1.021
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 73850 - 82977 -9127 -3.09
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 73850 - 60038 13812 4.676
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 73850 - 71844 2006 0.679
5 กิจกรรมชมรม 8862 - 10661 -1799 -0.609
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 59080 - 57 59023 19.981
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 118160 - 127 118033 39.957
9 กิจกรรมเลือก56 118160 - 180 117980 39.939
10 กยศ./กรอ. 0 - 9753 -9753 -3.302
56 2602 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 57244 - 2433 54811 21.065
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 65050 - 69289 -4239 -1.629
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 65050 - 2205 62845 24.153
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 65050 - 32109 32941 12.66
5 กิจกรรมชมรม 7806 - 253 7553 2.903
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 52040 - 48264 3776 1.451
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 104080 - 13363 90717 34.864
9 กิจกรรมเลือก56 104080 - 65136 38944 14.967
10 กยศ./กรอ. 0 - 13420 -13420 -5.158
57 2805 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 61710 - 3245 58465 20.843
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 70125 - 56922 13203 4.707
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 70125 - 674 69451 24.76
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 70125 - 33206 36919 13.162
5 กิจกรรมชมรม 8415 - 162 8253 2.942
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 56100 - 40882 15218 5.425
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 112200 - 27652 84548 30.142
9 กิจกรรมเลือก56 112200 - 39568 72632 25.894
10 กยศ./กรอ. 0 - 19174 -19174 -6.836
58 2213 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 48686 - 335 48351 21.849
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 55325 - 57086 -1761 -0.796
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 55325 - 263 55062 24.881
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 55325 - 20848 34477 15.579
5 กิจกรรมชมรม 6639 - 55 6584 2.975
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 44260 - 39637 4623 2.089
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 88520 - 13716 74804 33.802
9 กิจกรรมเลือก56 88520 - 21423 67097 30.319
10 กยศ./กรอ. 0 - 18643 -18643 -8.424
59 2270 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 49940 - 17586 32354 14.253
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 56750 - 29596 27154 11.962
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 56750 - 50 56700 24.978
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 56750 - 9175 47575 20.958
5 กิจกรรมชมรม 6810 - 11 6799 2.995
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 45400 - 761 44639 19.665
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 90800 - 5713 85087 37.483
9 กิจกรรมเลือก56 90800 - 4500 86300 38.018
10 กยศ./กรอ. 0 - 2781 -2781 -1.225
81 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 25 - 3 22 22
* ตามประกาศ มรภ.พบ. เริ่มให้มีการบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั่งแต่ นศ. รหัส 52 เป็นต้นไป
** จำนวนเครดิตกิจกรรมที่จะต้องจัดให้ทำ
Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118