รหัสชั้นปี จำนวนคน
49 1802
50 1535
51 1541
52 2477
53 3011
54 3664
55 4020
56 3925
57 4317
58 2492
59 2714
รหัสคณะ-ชื่้อคณะ จำนวนคน
6-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12506
7-คณะวิทยาการจัดการ 6867
8-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2791
5-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2215
4-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1983
2-คณะครุศาสตร์ 1835
3-คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1691
9-คณะพยาบาลศาสตร์ 1473
1-กองพัฒนานักศึกษา 136
10-กยศ./กรอ. 1

สรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

จำนวนนักศึกษาที่มีการบันทึกกิจกรรมในฐานข้อมูลจริง (ตามขั้นปี)

รหัสชั้นปี* จำนวนนักศึกษา
ที่ทำกิจกรรม (คน)
 
50 2 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 50 - 5 45 22.5
51 37 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 814 - 140 674 18.216
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 925 - 142 783 21.162
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 925 - 198 727 19.649
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 925 - 148 777 21
5 กิจกรรมชมรม 111 - 12 99 2.676
52 1555 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 34210 - 36839 -2629 -1.691
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 38875 - 49902 -11027 -7.091
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 38875 - 35455 3420 2.199
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 38875 - 37811 1064 0.684
5 กิจกรรมชมรม 4665 - 4553 112 0.072
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 36 -36 -0.023
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 31100 - 4 31096 19.997
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 62200 - 23 62177 39.985
9 กิจกรรมเลือก56 62200 - 16 62184 39.99
53 2111 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 46442 - 57399 -10957 -5.19
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 52775 - 57110 -4335 -2.054
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 52775 - 43263 9512 4.506
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 52775 - 46822 5953 2.82
5 กิจกรรมชมรม 6333 - 5708 625 0.296
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 45 -45 -0.021
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 42220 - 71 42149 19.966
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 84440 - 230 84210 39.891
9 กิจกรรมเลือก56 84440 - 23 84417 39.989
10 กยศ./กรอ. 0 - 54 -54 -0.026
54 2553 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 56166 - 59606 -3440 -1.347
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 63825 - 68002 -4177 -1.636
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 63825 - 50121 13704 5.368
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 63825 - 60505 3320 1.3
5 กิจกรรมชมรม 7659 - 7053 606 0.237
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 21 -21 -0.008
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 51060 - 104 50956 19.959
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 102120 - 147 101973 39.942
9 กิจกรรมเลือก56 102120 - 125 101995 39.951
10 กยศ./กรอ. 0 - 630 -630 -0.247
55 2955 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 65010 - 68125 -3115 -1.054
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 73875 - 83184 -9309 -3.15
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 73875 - 60992 12883 4.36
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 73875 - 72345 1530 0.518
5 กิจกรรมชมรม 8865 - 10699 -1834 -0.621
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 59100 - 54 59046 19.982
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 118200 - 135 118065 39.954
9 กิจกรรมเลือก56 118200 - 194 118006 39.934
10 กยศ./กรอ. 0 - 9834 -9834 -3.328
56 2607 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 57354 - 2474 54880 21.051
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 65175 - 71269 -6094 -2.338
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 65175 - 2207 62968 24.153
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 65175 - 33073 32102 12.314
5 กิจกรรมชมรม 7821 - 253 7568 2.903
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 52140 - 48303 3837 1.472
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 104280 - 14151 90129 34.572
9 กิจกรรมเลือก56 104280 - 65892 38388 14.725
10 กยศ./กรอ. 0 - 16593 -16593 -6.365
57 2812 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 61864 - 3283 58581 20.833
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 70300 - 58922 11378 4.046
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 70300 - 684 69616 24.757
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 70300 - 34758 35542 12.639
5 กิจกรรมชมรม 8436 - 157 8279 2.944
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 56240 - 40954 15286 5.436
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 112480 - 28180 84300 29.979
9 กิจกรรมเลือก56 112480 - 41201 71279 25.348
10 กยศ./กรอ. 0 - 25109 -25109 -8.929
58 2219 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 48818 - 338 48480 21.848
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 55475 - 59538 -4063 -1.831
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 55475 - 275 55200 24.876
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 55475 - 23137 32338 14.573
5 กิจกรรมชมรม 6657 - 55 6602 2.975
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 44380 - 40988 3392 1.529
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 88760 - 13881 74879 33.744
9 กิจกรรมเลือก56 88760 - 24067 64693 29.154
10 กยศ./กรอ. 0 - 24426 -24426 -11.008
59 2314 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 50908 - 1078 49830 21.534
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 57850 - 46177 11673 5.045
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 57850 - 63 57787 24.973
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 57850 - 14801 43049 18.604
5 กิจกรรมชมรม 6942 - 11 6931 2.995
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 46280 - 28256 18024 7.789
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 92560 - 10299 82261 35.549
9 กิจกรรมเลือก56 92560 - 9652 82908 35.829
10 กยศ./กรอ. 0 - 9126 -9126 -3.944
81 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 25 - 3 22 22
* ตามประกาศ มรภ.พบ. เริ่มให้มีการบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั่งแต่ นศ. รหัส 52 เป็นต้นไป
** จำนวนเครดิตกิจกรรมที่จะต้องจัดให้ทำ
Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118