รหัสชั้นปี จำนวนคน
49 1802
50 1535
51 1541
52 2477
53 3011
54 3664
55 4020
56 3925
57 4317
58 2492
59 2705
รหัสคณะ-ชื่้อคณะ จำนวนคน
6-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12506
7-คณะวิทยาการจัดการ 6862
8-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2790
5-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2215
4-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1983
2-คณะครุศาสตร์ 1829
3-คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1691
9-คณะพยาบาลศาสตร์ 1473
1-กองพัฒนานักศึกษา 140

สรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

จำนวนนักศึกษาที่มีการบันทึกกิจกรรมในฐานข้อมูลจริง (ตามขั้นปี)

รหัสชั้นปี* จำนวนนักศึกษา
ที่ทำกิจกรรม (คน)
 
01 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 25 - 3 22 22
10 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 22 - 2 20 20
21 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 25 - 3 22 22
23 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 25 - 10 15 15
31 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 25 - 2 23 23
44 2 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 50 - 5 45 22.5
50 2 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 50 - 5 45 22.5
51 37 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 814 - 140 674 18.216
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 925 - 142 783 21.162
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 925 - 198 727 19.649
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 925 - 148 777 21
5 กิจกรรมชมรม 111 - 12 99 2.676
52 1554 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 34188 - 36811 -2623 -1.688
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 38850 - 49902 -11052 -7.112
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 38850 - 35418 3432 2.208
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 38850 - 37806 1044 0.672
5 กิจกรรมชมรม 4662 - 4553 109 0.07
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 36 -36 -0.023
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 31080 - 4 31076 19.997
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 62160 - 23 62137 39.985
9 กิจกรรมเลือก56 62160 - 16 62144 39.99
53 2111 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 46442 - 57372 -10930 -5.178
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 52775 - 57078 -4303 -2.038
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 52775 - 43154 9621 4.558
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 52775 - 46748 6027 2.855
5 กิจกรรมชมรม 6333 - 5699 634 0.3
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 45 -45 -0.021
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 42220 - 71 42149 19.966
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 84440 - 225 84215 39.893
9 กิจกรรมเลือก56 84440 - 23 84417 39.989
10 กยศ./กรอ. 0 - 54 -54 -0.026
54 2552 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 56144 - 59561 -3417 -1.339
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 63800 - 67924 -4124 -1.616
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 63800 - 49898 13902 5.447
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 63800 - 60363 3437 1.347
5 กิจกรรมชมรม 7656 - 7029 627 0.246
6 นายก/ประธาน/ห้วหน้า 0 - 21 -21 -0.008
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 51040 - 104 50936 19.959
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 102080 - 143 101937 39.944
9 กิจกรรมเลือก56 102080 - 121 101959 39.953
10 กยศ./กรอ. 0 - 632 -632 -0.248
55 2954 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 64988 - 67987 -2999 -1.015
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 73850 - 82893 -9043 -3.061
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 73850 - 59652 14198 4.806
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 73850 - 71754 2096 0.71
5 กิจกรรมชมรม 8862 - 10654 -1792 -0.607
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 59080 - 51 59029 19.983
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 118160 - 127 118033 39.957
9 กิจกรรมเลือก56 118160 - 164 117996 39.944
10 กยศ./กรอ. 0 - 9747 -9747 -3.3
56 2598 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 57156 - 2433 54723 21.064
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 64950 - 65572 -622 -0.239
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 64950 - 2214 62736 24.148
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 64950 - 31873 33077 12.732
5 กิจกรรมชมรม 7794 - 253 7541 2.903
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 51960 - 48256 3704 1.426
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 103920 - 12767 91153 35.086
9 กิจกรรมเลือก56 103920 - 64650 39270 15.115
10 กยศ./กรอ. 0 - 12169 -12169 -4.684
57 2804 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 61688 - 3242 58446 20.844
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 70100 - 56299 13801 4.922
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 70100 - 668 69432 24.762
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 70100 - 32908 37192 13.264
5 กิจกรรมชมรม 8412 - 162 8250 2.942
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 56080 - 40866 15214 5.426
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 112160 - 26981 85179 30.378
9 กิจกรรมเลือก56 112160 - 39106 73054 26.053
10 กยศ./กรอ. 0 - 15564 -15564 -5.551
58 2210 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 48620 - 332 48288 21.85
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 55250 - 56796 -1546 -0.7
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 55250 - 263 54987 24.881
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 55250 - 20107 35143 15.902
5 กิจกรรมชมรม 6630 - 55 6575 2.975
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 44200 - 39632 4568 2.067
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 88400 - 13202 75198 34.026
9 กิจกรรมเลือก56 88400 - 20052 68348 30.927
10 กยศ./กรอ. 0 - 13511 -13511 -6.114
59 2253 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
1 กิจกรรมบังคับ (ส่วนกลาง) 49566 - 17545 32021 14.213
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 56325 - 8643 47682 21.164
3 กิจกรรมเลือก (ส่วนกลาง) 56325 - 38 56287 24.983
4 กิจกรรมเลือก (คณะวิชา) 56325 - 5592 50733 22.518
5 กิจกรรมชมรม 6759 - 11 6748 2.995
7 กิจกรรมบังคับ56 (ส่วนกลาง) 45060 - 781 44279 19.653
8 กิจกรรมบังคับ56 (คณะวิชา) 90120 - 3491 86629 38.451
9 กิจกรรมเลือก56 90120 - 3185 86935 38.586
10 กยศ./กรอ. 0 - 205 -205 -0.091
81 1 คน
ประเภท จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสมที่ต้องทำ
(รวมทุกคน x เครดิตขั้นต่ำ)
- จำนวนเครดิตกิจกรรมสะสม
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คงเหลือจำนวนเครดิต
(รวมทุกคนทั้งชั้นปี)
คิดเป็นจำนวนเครดิต**
ที่ต้องเปิดให้ทำกิจกรรม
2 กิจกรรมบังคับ (คณะวิชา) 25 - 3 22 22
* ตามประกาศ มรภ.พบ. เริ่มให้มีการบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั่งแต่ นศ. รหัส 52 เป็นต้นไป
** จำนวนเครดิตกิจกรรมที่จะต้องจัดให้ทำ
Copyright©2010 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032 - 493278,032-493300 ต่อ 1118